• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85610

با توجه به نزدیکی پایان سال، بحثعیدی داغ‌تر از قبل پیگیری می‌شود. بر خلاف تصویر بسیاری از کارمندان، کارگران و حتی کارفرمایان، قانون ضوابط دقیقی برای پرداخت وو محاسبه آن دارد. موادی که اغلب کسی از آن باخبر نیست.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از بازار خبر، یکی از موارد همیشگی اختلاف بین کارمند و کارفرما، تعیین حداقل و حداکثر دستمزد، پاداش و شاید جنجالی‌تر از همه عیدی است. مبلغی که کارفرما مایل است تا جایی که می‌شود آن را پایین‌تر بگیرد و کارمند هم می‌خواهد تا جاییکه می‌شود میزان آن را افزایش دهد.
در حقیقت این بده بستان سلیقه‌ای نیست و نباید باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قوانین روشنی را درباره میزان و نوع پرداخت اعلام کرده است که آن را به صورت پرسش و پاسخ متداول گردآوری کرده‌ایم.

میزان عیدی و پاداش کارگران مشمول قانون کار است؟
به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار، کلیه کارفرمایان مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند. در ضمن مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به ماخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

چه اقلامی از پرداخت‌های کارگاه در محاسبه عیدی و پاداش کارگران منظور می‌شود؟
آنچه که مبنای محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارگران مشمول قانون کار قرار می‌گیرد، مزد و فوق العاده‌هایی است که کارگر به مناسبت اشتغال در شغل مربوط دریافت می‌کند. به عبارت دیگر مزایایی که افراد به نوعی در ارتباط با شغل دریافت می‌کنند، از اجزای مزد محسوب می‌شود. به این معنی فوق‌العاده شغل، سختی کار و هر آنچه را که به تبع شغل به کارگر داده می‌شود، جزو مزد منظور و الزاماً باید در محاسبه عیدی و پاداش لحاظ شود.

پرداخت عیدی و پاداش آخر سال به کارگران فصلی چگونه است؟ کارگران کارمزدی چطور؟
مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و هم‌چنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند، باید بر ماخذ ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. ضمناً مزد مورد عمل در محاسبه وجوه عیدی و پاداش پایان سال به کارگران کارمزدی عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد در سال.

در یکی از واحدهای کارگری که کارفرما در پایان شش ماهه اول هر سال مبلغی از عیدی و پاداش آخر سال را به صورت علی‌الحساب به کارگران پرداخت می‌کرده، امسال اعلام داشته که به دلیل مشکلات مالی قادر به پرداخت علی‌الحساب پایان شش ماهه اول نیست. تکلیف چیست؟
در مقررات عیدی و پاداش، قانون‌گذار قید زمانی آخر سال برای پرداخت آن مقرر داشته ولی بعضاً واحدهای کارگری در پایان شش ماهه اول مبلغی را تحت عنوان علی‌الحساب عیدی و پاداش پرداخت می‌کنند که در این رابطه چنانچه با بررسی و تحقیق ادعای کارفرما مبنی بر عدم امکان پرداخت علی‌الحساب عیدی و پاداش به دلیل مشکلات مالی احراز شود، الزام واحد به پرداخت آن با مفاد قانون عیدی و پاداش انطباق پیدا نمی‌کند.

عیدی و پاداش کارگران پاره‌وقت چگونه محاسبه می‌شود؟
بر اساس قانون، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود که عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

عیدی و پاداش کارگرانی که به صورت ساعتی کار می‌کنند بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟
در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آنان در ماه متغیر است، به منظور محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق ۳ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

آیا در هنگام محاسبه عیدی و پاداش سالانه، مدتی که کارگر در مرخصی استعلاجی بوده نیز جزء سوابق وی منظور می‌شود؟
مدت مرخصی استعلاجی که به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد، جزء سوابق کار کارگران محسوب می‌شود لذا ایام مذکور مشمول پرداخت عیدی و پاداش سالانه نیز خواهد بود.

آیا دولتی یا خصوص بودن کارگاه و نوع فعالیت آن در میزان عیدی و پاداش سالانه کارگران تاثیری دارد؟
کلیه کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاه(دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی) به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود.

اصولاً عیدی و پاداش کارگران بر چه مبنایی محاسبه می‌شود؟
مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی مزد ثابت یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل خواهد بود.

عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه می‌کنند، به چه ترتیب محاسبه می‌شود؟
کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفی، اخراج، بازنشسته و یا به نحوی از انحاء رابطه آنان با کارگاه قطع می‌شود به نسبت مدت کارکرد محق به دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

جدا از عیدی و پاداش، چنانچه در طول سال به کارگرانی که خدمت برجسته یا فوق‌العاده انجام داده‌اند مبلغی به عنوان پاداش پرداخت شود آیا این اقدام با مقررات مربوط به عیدی و پاداش مغایرت خواهد داشت؟
پاداش‌های موردی که در قبال انجام خدمات فوق‌العاده و برجسته و یا فعالیت با کیفیت و کمیت بیش از حد معمول از سوی کار فرما به کارگران مشمول قانون کار پرداخت می‌شود، جدا از عیدی و پاداش سالانه است.

آیا پرداخت عیدی و پاداش را که قانوناً می‌بایست در آخر سال صورت گیرد در مقاطع مختلف سال نیز می‌توان انجام داد؟
پرداخت عیدی و پاداش تنها در پایان سال مورد پیدا کرده و هرگونه پرداخت از این بابت در طول سال می‌تواند صرفاً علی‌الحساب عیدی و پاداش آخر سال محسوب شود.

آیا پرداخت عیدی و پاداش به میزان بیش از آنچه در قانون مصوب مجلس آمده است، مجاز است؟
پرداخت هرگونه وجهی از بابت عیدی و پاداش سالانه علاوه بر میزان‌های مقرر در قوانین یاد شده مجاز نیست.

بر اساس مقررات قانون کار، آیا انعقاد قردادهای پاداش افزایش تولید در واحدهای خدماتی نیز میسر است؟
واحدهای خدماتی می‌توانند با توجه به مفاد بند یاد شده، تولید مبنای واحد خود را تعیین و بر اساس ضوابط مربوط مبادرت به انعقاد قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کنند.

در دستگاه‌های مشمول قانون استخدام کشوری، اگر مستخدمین خانواده خود را به کلاس‌های نهضت سواد آموزی بفرستند استحقاق دریافت پاداش خواهد داشت. آیا این مقررات در مورد کارگران مشمول قانون کار نیز قابل اجرا است؟
پرداخت پاداش به مستخدمینی که خانواده خود را به کلاس‌های نهضت سواد آموزی بفرستند و کارنامه قبولی دریافت دارند در مورد مستخدمین مشمول قانون مذکور مجری بوده و در قانون کار و مقررات تبعی پرداخت چنین وجهی به کارگران مشمول این قانون پیش‌بینی نشده است.

ارسال نظر