• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 89800

قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با 9 بانک در سال جاری برای پرداخت 1546 میلیارد تومان تسهیلات ریالی منعقد شده است.

به گزارش اقتصادتایمز، قرارداد سپرده‌گذاری ریالی صندوق توسعه ملی در سال جاری با بانک‌های عامل منعقد شد.

بر این اساس صندوق توسعه ملی امسال برای بخش‌های آب و کشاورزی، سرمایه در گردش آب و کشاورزی، سرمایه در گردش تبدیلی و تکمیلی، گردشگری و سرمایه در گردش صنعت تسهیلات ریالی پرداخت خواهد کرد.

طبق گزارش توسعه ملی این قرارداد عاملیت با 9 بانک منعقد شده و تفکیک آن برای طرح‌های گفته شده در بخش‌های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته پیش‌بینی شده است.

کل سپرده گذاری برای اجرای طرح‌های مختلف بیش از 1546 میلیارد تومان است.

بنابراین در بانک پارسیان 30 میلیارد تومان برای سرمایه در گردش صنعت در منطقه توسعه یافته، بانک توسعه تعاون، 22 میلیارد و 500 میلیون طرح آب و کشاورزی مناطق توسعه یافته و 27 میلیارد تومان در مناطق کمتر توسعه یافته و همچنین برای سرمایه در گردش آب و کشاورزی 7 میلیارد و 500 میلیون تومان در منطقه توسعه یافته و 9میلیارد تومان در مناطق کمتر توسعه یافته، طرح گردشگری مناطق توسعه یافته 27 میلیارد تومان و سرمایه در گردش صنعت در منطقه توسعه یافته30 میلیارد تومان سپرده‌گذاری شده است.

بنا بر این گزارش، بانک توسعه صادرات برای سرمایه در گردش صنعت در مناطق توسعه‌یافته 60 میلیارد تومان، بانک رفاه کارگران برای طرح آب و کشاورزی در مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته به ترتیب 58 میلیارد و 500 میلیون تومان و 45میلیارد تومان و نیز سرمایه در گردش آب و کشاورزی در مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته 19 میلیارد و 500 میلیون تومان و 15 میلیارد تومان، بانک صادرات در بخش سرمایه در گردش تبدیلی و تکمیلی برای مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته به ترتیب 30 میلیارد تومان و 21 میلیارد تومان و برای سرمایه در گردش صنعت در مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه‌یافته به ترتیب هر کدام 60 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد.

همچنین بانک صنعت و معدن در بخش سرمایه در گردش صنعت 150 میلیارد تومان و 96 میلیارد تومان برای مناطق توسعه یافته و کمتر توسعه‌یافته هزینه خواهد شد.

بانک تجارت نیز 60 میلیارد تومان سرمایه در گردش صنعت و همچنین بانک گردشگری 100 میلیارد تومان و بانک کشاورزی برای طرح‌های آب و کشاورزی 112 میلیارد و 500 میلیون تومان در بخش توسعه یافته 121 میلیارد و 500 میلیون تومان در بخش کمتر توسعه‌یافته، برای سرمایه‌گذاری در بخش سرمایه در گردش آب و کشاورزی در مناطق توسعه‌یافته و کمتر توسعه‌یافته به ترتیب37 میلیارد و 500 میلیون تومان و 40 میلیارد و 500 میلیون تومان همچنین برای سرمایه در گردش تبدیلی و تکمیلی 72 میلیارد تومان در مناطق کمتر توسعه‌یافته آن 48 میلیارد تومان و همچنین برای دو بخش دیگر به ترتیب 14 میلیارد و 300 میلیون تومان و 172 میلیارد تومان قرارداد عاملیت بسته شده است.

ارسال نظر