• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 85233

سقف لایحه بودجه سال ۹۳ در حالی با افزایش ۵۵ هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که منابع شرکت‌های دولتی و بانکها با افزایش و سقف درآمدهای اختصاصی دولت با کاهش نسبت به بودجه سال گذشته همراه بوده است.

به گزارشاقتصاد تایمزبه نقل از ایسنا، در لایحه بودجه سال ۹۳ منابع بودجه کل کشور بالغ بر ۷۸۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده که مصارف بودجه در سال آینده نیز در همین حدود تعیین شده است. بر این اساس بودجه کل کشور در سال ۹۳ در لایحه پیشنهادی دولت از لحاظ منابع بالغ ۷۸۳ هزار میلیارد تومان و از لحاظ مصارف نیز با ۷۸۳ هزار میلیارد تومان تراز می شود.

این در حالی است که منابع بودجه عمومی دولت با درنظر گرفتن درآمدها، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیثهزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۲۱۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

بنابراین گزارش درآمد بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومانی دولت در مقابل هزینه‌ی ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی قرار دارد.

این در حالی است که واگذاری دارایی سرمایه‌ای بیش از ۷۹ هزار میلیارد تومان در مقابل ۳۷ هزار میلیارد تومانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تعیین شده است.

هم چنین مجموعه منابع عمومی دولت با افزایش نسبت به رقم واقعی آن در سال گذشته حدود ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجموعه مصارف دولت نیز همین ۱۹۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

اما درآمد‌های اختصاصی دولت ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که از محل درآمدهای اختصاصی مصرف بالغ بر ۲۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز پیش بینی شده است این در حالی است این درآمد ها در سال گذشته بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در عین حال منابع شرکت‌های دولتی موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بالغ بر ۵۸۷ هزار میلیارد تومان است که بخش مصارف نیز در همین اندازه یعنی ۵۸۷ هزار میلیارد تومان محدود می‌شود.

براین اساس، مجموعه کلی منابع و مصارف دولت در لایحه بودجه سال ۹۳ در رقم ۸۰۶ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود، اما با کاهش رقمی نزدیک به ۲۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی که دوباره در منابع و مصارف منظور شده، منابع و مصارف بودجه در رقم ۷۸۳ هزار میلیارد تومان تراز می‌شود.

ارسال نظر