• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 91271

بهرام تقی پور

تجارت جنین در حقوق داخلی و بین‌المللی

یادداشت//بی‌شک ناباروری معضلی خانوادگی و اجتماعی است که ممکن است یکی از موجبات طلاق به حساب آید.

چکیده

بی‌شک ناباروری معضلی خانوادگی و اجتماعی است که ممکن است یکی از موجبات طلاق به حساب آید، اما توسل به طرق غیراخلاقی بارداری برای رفع این معضل به‌خصوص با نگاه و رویکرد اقتصادی و تجاری از قبیل خرید و فروش تخمک، اسپرم و جنین یا بارداری به حساب دیگری نه‌تنها یک معضل بزرگ‌تر اجتماعی به حساب می‌آید، بلکه به مراتب آثار مخرب‌تری برای اشخاص متعدد به‌خصوص طفل ایجاد خواهد کرد و کرامت و هویت انسانی نیز خدشه‌دار خواهد شد. حقوق داخلی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به این شیوه‌های بارداری نگاه واحدی ندارند که در این مقاله به طور تطبیقی مطالعه شدند. در حقوق ما توسل به این‌گونه شیوه‌ها که در قانون شیوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین‌نامۀ اجرایی آن بیان نشده است، به دلیل تعارض با نظم عمومی و اخلاق حسنه غیرمجاز و هرگونه قرارداد راجع به آن باطل است.

کلیدواژه ها: بارداری به حساب دیگری؛ تجارت جنین؛ اسپرم و تخمک

نویسنده:

بهرام تقی پور: استادیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره 47، شماره 4، زمستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

 

ارسال نظر