• ایمیل
  • پرینت
  • آدرس خلاصه

کد خبر: 84529

یک آنکولوژیست با بیان اینکه آندومتریوز یکی از شایع‌ترین بیماری‌های خوش خیم زنان است که ۱۰ تا ۱۵ درصد از زنان سنین باروری را مبتلا می‌کند، افزود: شیوع این بیماری در زنان دارای دردهای قاعدگی ۴۰ تا ۶۰ درصد و در بین افراد با اختلال باروری ۲۰ تا ۳۰ درصد است.

به گزارشاقتصاد تایمزدکتر میترا محیط در گفت وگو باایسنامنطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، با اشاره به اینکه آندومتریوز قابلیت گسترش به بافت‌های مجاور را دارد و می‌تواند آسیب بافتی در دستگاه تناسلی زنان ایجاد کند، اظهار داشت: علاوه بر این انواع گوناگونی از جهش‌ها و عدم ثبات ژنوم‌ها که در تومورهای اپی تلیالی تخمدان از نوع آندومتریووئید و سلول شفاف دیده شده، در آندومتریوز هم مشاهده می‌شود.

این آنکولوژیست اظهار کرد: درآندومتریوز همانند بدخیمی‌ها شواهد بی‌ثباتی ژنومیک وجود دارد و مطالعات متعددی فقدان هتروزیگوزیتی و وجود موتاسیون‌های متعدد در ژن‌های مهار کننده تومور را در بافت آندومتریوز تایید کرده‌اند.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: عامل دیگری که در آندومتریوز و بد خیمی‌های مشابه وجود دارد نیز احتمال وجود ارتباط بین این دو عامل را تقویت می کند که نشانگر اهمیت آنژیوژنز در بروز و بقای هر دو بیماری است.

وی افزود: علاوه بر این وجود " هم "، " استرس اکسیداتیو آهن "، " التهاب " و " سطح بالای استروژن " نیز احتمال وجود چنین ارتباطی را بیشتر مطرح می‌کنند و از نظر بافت شناسی وجود موارد " آندومتریوز آتیپیکال " به نظر می رسد که شاهدی بر امکان تبدیل آندومتریوز خوش خیم به ضایعات بدخیم باشد.

دکتر محیط با بیان این مطلب که ارتباط بین آندومتریوز و بروز بدخیمی‌های زنان در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: عمده مطالعات انجام شده در مورد ارتباط آندومتریوز و بدخیمی در رابطه با سرطان‌های اپی تلیالی تخمدان از نوع آندومتریوئید و سلول شفاف است.

وی ادامه داد: در مورد ارتباط آندومتریوز با بروز سرطان‌های تخمدان از نوع آندومتریوئید و سلول شفاف مطالعات متعددی انجام شده است و در مطالعات اپیدمیولوژیک هر گاه اندازه اثر از ۲ کمتر باشد، قبل از هر گونه تفسیر و نتیجه گیری در مورد وجود رابطه علت و معلولی بین دو عامل باید تاثیر سایر عوامل همراه و مخدوش کننده ارزیابی شود که با توجه به شیوع آندومتریوز و مرگ و میر بالای سرطان تخمدان، انجام مطالعات بیشتر برای بررسی این ارتباط و علت و معلولی بودن آن ضروری است.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اینکه مطالعات انجام شده در مورد ارتباط سرطان پستان و آندومتریوز نتایج متفاوتی دارد، گفت: توضیح این ارتباط احتمالی می‌تواند علت وابسته به هورمون هر دو بیماری باشد. از سوی دیگر آندومتریوز از علل ایجاد نازایی، تک زایی و تاخیر بارداری است که از دیگر عوامل خطر سرطان پستان محسوب می شود.

وی بیان کرد: مصرف داروهای هورمونی(دانازول، قرص های پیشگیری و پروژسترون‌ها) در درمان آندومتریوز نیز تاثیراتی بر پستان دارد.

دکتر محیط در پایان خاطرنشان کرد: احتمالا ممکن است آندومتریوز ضایعه پیش سرطانی تومورهای بدخیم آندومتریوئید و سلول شفاف تخمدان باشد که شواهد در این مورد ناکافی بوده و نمی توان نتیجه گیری کرد که این همراهی ناشی از رابطه علت و معلولی یا عوامل خطر و مکانیسم‌های ایجاد کننده مشترک است که سبب این همراهی هستند.

ارسال نظر